NYL:in lausunnot/FNF:s utlåtanden

01.11.2017 klo 14:17
Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä./Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.

Norden-yhdistysten liitto (NYL) antoi Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä kaksi lausuntoa. Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä. 

 

Lausunto koskien Pohjoismaiden rautateitä  

Pohjoismaisten valtiollisten rautatieyhtiöiden välinen yhteistyö on tänä päivänä hyvin rajallista. On tärkeää, että emme jatka näiden valtion johtamien yhtiöiden suhteen aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut viimeisten 150 vuoden aikana.  

Mitä infrastruktuuriin ja liiketoimintaan sekä matkatarjontaan ja matkalippujen kehittämiseen Pohjoismaiden välillä tulee, olisi paljon tehokkaampaa, jos pohjoismaisten rautatieyhtiöiden DSB:n, NSB:n ja VR:n välinen yhteistyö olisi tiiviimpää. Näin ollen Norden-yhdistysten liitto (FNF) ehdottaa, että Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen rautatiet yhdistetään. 

Yhtäältä tämä auttaisi pohjoismaisia rautateitä varustautumaan globalisaation mukanaan tuomaan kovaan kilpailuun liikenteen ja infrastruktuurin alalla, ja toisaalta yhdistämisen ansiosta matkustamisesta voisi tulla yksinkertaisempaa ja halvempaa Pohjoismaiden asukkaille. Osana tätä visiota on myös kehittää yhteispohjoismainen Matkakortti ja tarjota halpoja pohjoismaisia matkalippuja. 


Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajisto

Kööpenhamina, 30. lokakuuta 2016

 

Lausunto koskien pohjoismaista sähköistä identiteettiä (e-ID)

Pohjoismainen sähköistä identiteettiä koskeva projekti « Nordic e-ID Survey » kartoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimesta sähköiseen identiteettiin liittyviä ratkaisuja Pohjoismaissa vuonna 2016. Raportin johtopäätös on, että « sähköisen identiteetin tasolla ei ole tehty pohjoismaisia yhteensovituksia. EU-asetus (elDAS) on hyvin yleinen, eikä se pakota pohjoismaiseen harmonisointiin. »

Tämän aiheen osalta olisi tarvetta järjestelmällistää pohjoismaista yhteistyötä. Emme voi antaa kehityksen johtaa uusien digitaalisten muurien rakentumiseen asukkaiden, liike-elämän ja viranomaisten välille Pohjoismaissa. 

Norden-yhdistykset kehottavat pohjoismaisia hallituksia kehittämään yhteisen järjestelmän sähköiselle identiteetille Pohjoismaissa. 


Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajisto

Kööpenhamina, 30. lokakuuta 2016

 

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) gav två utlåtanden i samband med nordiska rådets session. Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.

 

Udtalelse ang. Nordens jernbaner

Samarbejdet mellem de nordiske landes statsejede jernbaneselskaber er i dag meget begrænset. Det er viktigt, at vi ikke med disse statsdrevne virksomheder fortsætter, som om ingenting har hændt i de seneste 150 år.

Hvad angår infrastruktur og drift og når det gælder udviklingen af rejsetilbud og billetter på tværs af Norden vil de være langt mer effektivere hvis de nordiske jernbaneselskaber DSB, SJ, NSB og VR har et tætere samarbejde. Derfor foreslår Forengerne Norden Forbund (FNF) at det gjennemføres en sammenlægning af jernbanerne i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Det vil dels klæde de nordiske jernbaner på til den benhårde konkurrence, som globaliseringen medfører på transport og infrastrukturområdet, og dels vil en sammenkægning kunne give enklere og billigere rejser for de nordiske borgere. Herunder må det også være visionen at skabe et fælles nordisk Rejsekort og billige nordiska billettilbud.


Foreningerne Nordens Forbunds Presidium.

København, den 30. oktober 2016

 

Udtalelse om nordisk e-ID


Nordisk e-ID prosjektet  « Nordic e-ID Survey » kartla på oppdrag av NMR e-ID-løsninger i Norden i 2016. Rapporten konkluderer med at « Nordiske sammankoblinger på e-ID-nivå er fraværande. EU-forordningen (elDAS) er svært overordnet og vil ikke tvinge fram nordisk harmonisering. »

Det er behov for å systematisere det nordiske samarbeidet på dette område. Vi kan ikke la utviklingen sette opp nye digitale murer for inbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter i Norden.

Foreningerne Norden oppfordrer de nordiske regjeringene til å utvikle et felles system for e-ID i Norden.


Foreningerne Nordens Forbunds Presidium

København, 30. oktober 2016

 

Kuva:Bild: Johannes Jansson/norden.org